LEADERSHIP OF BHARAT (Past)

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru 

Prime Minister

Ganesh Vasudev

G. V. Mavalankar 

Speaker,
Lok Sabha

Vallabhbhai Patel 

Former Deputy
Prime Minister and
Home Minister

LEADERSHIP OF BHARAT (Present)

Droupadi Murmu

Droupadi Murmu

President

Jagdeep Dhankar

Jagdeep Dhankar 

Vice President

Narendra Modi

Narendra Modi 

Prime Minister

Om Birla

Om Birla 

Speaker, Lok Sabha

Amit Shah 

Home Minister
and Co-operation Minister