Vyavsayik Pariksha Mandal (Sanshodhan) Vidheyak, 2022
Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2022
Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Vidheyak, 2022
Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Sanshodhan Bill, 2022
Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022
Tendu patta Sanshodhan Adiniyam, 2022
Civil Courts (Amendment) Bill, 2022
Vishwavidyalaya (Sanshodhan) BIll, 2022
Niji Vishwavidyalaya Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2022
Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Bill, 2022