Karnataka Legislative Assembly (Formed in 1952)

Mysore

M. V. Venkatappa

V. Venkatappa

Tenure: 1952-1952

H. Siddaiah

H. Siddaiah

Tenure: 1952-1954

H. S. Rudrappa

H. S. Rudrappa

Tenure: 1954-1956

S. R. Kanthi

S. R. Kanthi

Tenure: 1956-1962

Bantwal Vaikunta Baliga

Bantwal Vaikunta Baliga

Tenure: 1962-1968

avtar

S. D.
Kota
vale

Tenure: 1968-1972

K. S. Nagarathanamma

K. S. Nagarathanamma

Tenure: 1972-1973

Karnataka

K. S. Nagarathanamma

K. S. Nagarathanamma

Tenure: 1973-1978

avtar

P. Venkataramana

Tenure: 1978-1980

avtar

Sumati B. Madiman

Tenure: 1980-1980

K. H. Ranganath

K. H. Ranganath

Tenure: 1981-1983

D. B. Chandre Gowda

D. B. Chandre Gowda

Tenure: 1983-1985

B. G. Banakar

B. G.
Banakar

Tenure: 1985-1989

S. M. Krishna

S. M. Krishna

Tenure: 1989-1993

K. H. Ranganath

V. S. Koujalagi

Tenure: 1993-1994

K. R. Ramesh Kumar

K. R. Ramesh Kumar

Tenure: 1994-1999, 2018-2019

M. V. Venkatappa

M. V. Venkatappa

Tenure: 1993-1994

avtar

Krishna

Tenure: 2004-2008

Jagadish Shettar

Jagadish Shettar

Tenure: 2008-2009

K. G. Bopaiah

K. G.
Bopaiah

Tenure: 2009-2013, 2018-2018 (Pro tem)

Kagodu Thimmappa

Kagodu Thimmappa

Tenure: 2013-2016

K. B. Koliwad

K. B.
Koliwad

Tenure: 2016-2018

Vishweshwar Hegde Kageri

Vishweshwar Hegde Kageri

Tenure: 2019- till date